Jogok és feltételek

Meghatározások

Adatkezelő:

Az Online Zrt.

E-Mail:

Az Adatkezelő részére küldött e-mail.

E-Mail Küldő:

Az a természetes- vagy jogi személy, aki az Adatkezelő részére E-Mail-t küld.

Érintettek:

A személyes adatok védelméhez kapcsolódó jogok tekintetében rendelkezni jogosult természetes személyek. Ilyenek az E-Mail Küldő, az Üzenő vagy a Pályázó.

Honlap:

Az Online Zrt. kezelésében levő weboldal: www.online.hu.

Látogató:

A Honlapot felkereső látogatók.

Online Zrt.:

Online Üzleti Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (címe: 1032 Budapest, Vályog u 3, cégjegyzékszáma: 01 10 043950, adószáma:11762762-2-41)

Pályázat:

A Pályázó által az Adatkezelő részére egy állásajánlatra történő jelentkezés során benyújtott összes adat és dokumentum.

Pályázó:

Az Adatkezelő által meghirdetett állásajánlatokra pályázatot és egyéb dokumentumokat (pl. önéletrajz) benyújtó Látogatók.

Üzenet:

Az Üzenőnek az Adatkezelő részére a Honlapon található kapcsolatfelvételi űrlapokon keresztül eljuttatott üzenete.

Üzenő:

Azon Látogatók, akik a Honlapon keresztül üzenetet küldenek az Adatkezelő részére.

Adatvédelmi Tájékoztató

Az adatvédelmi tájékoztató célja

Az adatvédelmi tájékoztató célja annak biztosítása, hogy Adatkezelő az Üzenők és a Pályázók által az Adatkezelő részére a Honlapon keresztül, illetve E-Mail Küldő által email üzenetben megadott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló többször módosított 2011. évi CXII. törvény ( Info. törvény), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (a továbbiakban: GDPR) előírásainak megfelelően kezeli.

Adatkezelési tevékenyégek

Jelen tájékoztató az alábbi felhasználási módok során megvalósuló adatkezelésekre vonatkozik:

 • E-Mailek fogadása és küldése.
 • Üzenetek fogadása és küldése.
 • Pályázatok kezelése.

Az adatkezelés céljai

Az Adatkezelő az adatkezelést a következő szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, a következő célok elérése érdekében végzi.

 • E-Mailek fogadása és küldése.: Az Adatkezelő az E-Mail-ben küldött üzenetekre, kérdésekre, megkeresésekre megfelelően válaszolhasson és a kapcsolatfelvétel sikeres legyen.
 • Üzenetek fogadása és küldése.: Adatkezelő a Honlapon lehetőséget ad az Üzenők részére Üzenetek küldésére. Ebben az esetben az adatkezelés célja annak elősegítése, hogy Adatkezelő az Üzenővel kapcsolatba lépjen és az Üzenő részére az Üzenő által kért információkat megadja.
 • Pályázatok kezelése.: Az Adatkezelő által meghirdetett állásajánlatokra a Pályázók a Honlapon keresztül Pályázatot nyújthatnak be. Az adatkezelés célja ebben az esetben az állásajánlatra beadott pályázatok felhasználása a felvételi eljárásban.

A kezelt adatok köre

Adatkezelő kizárólag az Érintettek által önként megadott alábbi adatokat kezeli. Az Adatkezelő által kezelt adatok köre.

 • E-Mailek fogadása és küldése.: Az Adatkezelő a harmadik fél által az E-Mailben megadott adatokat kezeli az üzenet megválaszolása, illetve az E-Mailben meghatározott további célokból.
 • Üzenetek fogadása és küldése.: Az üzenetek fogadásához kapcsolódóan kezelt adatok köre:
  • Tárgy (kötelező megadni)
  • Vezetéknév (kötelező megadni)
  • Keresztnév (kötelező megadni)
  • Vállalat/Intézmény (kötelező megadni)
  • Pozíció (megadható)
  • E-mail cím (kötelező megadni)
  • Telefon (megadható)
  • Üzenet (megadható)
 • Pályázatok kezelése.: A pályázatok kezeléséhez kapcsolódó adatok köre a https://www.online.hu/kapcsolat/karrier oldalon a Pályázó által megadott adatok, és a Pályázathoz kapcsolódóan feltöltött dokumentumok, azaz:

  • Vezetéknév (kötelező megadni)
  • Keresztnév (kötelező megadni)
  • E-mail cím (kötelező megadni)
  • Telefon (megadható)
  • Üzenet (megadható)

Érintettek jogai és kötelezettségei az adatkezeléshez kapcsolódóan

Az Érintettek jogait és kötelezettségeit lásd a Használati feltételek szekcióban.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a következő:

 • E-Mailek fogadása és küldése: Adatkezelő a harmadik fél által az E-Mail-ben megadott adatokat foglalt adatokkal együtt az adatközlés célja szerinti időtartamig tárol, de az E-Mail beérkezésétől számított legfeljebb 5 (öt) év elteltével töröl.
 • Üzenetek fogadása és küldése: Adatkezelő az Üzenő által megadott adatokat az Üzenő hozzájárulása alapján az Üzenetben meghatározott adatközlés célja szerinti időtartamig tárol, de az Üzenet beérkezésétől számított legfeljebb 5 (öt) év elteltével töröl.
 • Pályázatok kezelése: Adatkezelő a személyes adatokat a Pályázó hozzájárulása alapján a pályázat beküldésétől számított 1 évig további munkakörök betöltése céljából tárolhatja akkor is, ha munkaszerződés megkötésére nem került sor.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapjai a következők:

 • E-Mailek fogadása és küldése: Az adatkezelés jogalapja az E-Mail Küldő hozzájárulása, melyet a jelen adatvédelmi tájékoztató megismerését követően az E-Mail elküldésével ad meg.
 • Üzenetek fogadása és küldése. Az adatkezelés jogalapja az Üzenő hozzájárulása, melyet a jelen adatvédelmi szabályzat megismerését követően az Üzenet beküldésével ad meg.
 • Pályázatok kezelése. Az adatkezelés jogalapja a szerződés előkészítése/szerződéskötés/szerződés teljesítése. A Pályázó adatait a kedvező elbírálás esetére szóló munkaviszony előkészítése céljából a jelen adatvédelmi szabályzat megismerését követően a pályázat elküldésével illetve a pályáztatás folyamata során adja meg.

Az Adatkezelő birtokába a jelen pont szerint került adatokat csak az Adatkezelőnek a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában közreműködő munkavállalói kezelik, akiket valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.

Adatok módosítása, törlése

Az adatok módosítása és törlése az E-Mail Küldő, vagy az Üzenő, vagy a Pályázó kérésére.

 • E-mailek fogadása és küldése. Harmadik fél bármikor kérheti az adatvedelem@online.hu e-mail címre küldött üzenettel az üzenetben megjelölt E-Mailjei és az azokban megadott adatai törlését.
 • Üzenetek fogadás és küldése. Az Üzenő bármikor egy Üzenet küldésével kérheti
  • az adatai módosítását,
  • vagy az adatai törlését,

amely törlést Adatkezelő végrehajtja.

 • Pályázatok kezelése. A Pályázó a hr@online.hu címre küldött e-maillel bármikor kérheti az adatai módosítását, vagy az állásra történő jelentkezését visszavonhatja és egyúttal kérheti adatai törlését, amely módosításokat és törléseket Adatkezelő végrehajtja.

Technikai szervezeti intézkedések az adatvédelem érdekében

Adatkezelő belső adatvédelmi szabályzatával összhangban megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint betartja azokat az eljárási szabályokat, melyek az adatvédelmi jogszabályok rendelkezései alapján és a technika adott állása szerint is megfelelő védelmi szint eléréséhez és érvényesüléséhez szükségesek az adatvesztés és az illetéktelenek által történő hozzáférés elkerülése érdekében.

Az Érintett tudomásul veszi, hogy az általa esetlegesen csatolt állományokat Adatkezelő vírusellenőrzésnek és egyéb biztonsági szűréseknek vetheti alá.

Az Adatkezelő által üzemeltetett Honlap ún. „cookie”-kat (sütiket) használ, amelyekkel kapcsolatos részletes tájékoztatás a Süti (cookie) szabályzat szekcióban olvasható.

Tájékoztatás kérése, érintettek jogai

 • Az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem került kijelölésre. Az Érintettek bármikor felvilágosítást, tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről az adatvedelem@online.hu e-mail címre küldött levélben, pontosan megjelölve a személyes adataik átadásának módját és időpontját.
 • Az Érintettek kérésére az Adatkezelő részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, kapták meg az adatait. A tájékoztatást az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton küldi meg a pályázó által megadott e-mail címére.
 • Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül, törli az érintett adatait, illetve megszünteti a regisztrációját.Pályázat esetében a tiltakozást az Adatkezelő – az adatkezelés felfüggesztése mellett- a kézhezvételtől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, és annak eredményéről a Pályázót írásban tájékoztatja. Amennyiben a Pályázó tiltakozását az Adatkezelő alaposnak találja, úgy az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, és az annak alapján tett intézkedésről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett adatokat korábban továbbította, és akik intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Érintettek jogainak érvényesítése, jogorvoslati lehetőségek, bírósági jogérvényesítés

 • Amennyiben az Érintett szerint Adatkezelő jogsértést követett el, akkor az adatvedelem@online.hu e-mail címre küldött üzenettel, a jogsértés pontos megjelölésével kérheti Adatkezelőtől a jogsértő állapot megszüntetését.
 • Amennyiben az Érintett megítélése szerint a jogsértés Adatkezelő részére történő bejelentését követő 30 napon belül az Adatkezelő nem szünteti meg a jogsértő állapotot, akkor az Érintett bírósághoz (törvényszékhez) fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Érintett a pert választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.
 • Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve panasszal élhet.

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Záró rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogát és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatót a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, joggyakorlatnak megfelelően módosítsa.

Az Adatkezelő az általa történt adatkezelésekre vonatkozó bármilyen változásról a Honlapon annak hatályba lépését megelőzően tájékoztatást ad.

Süti (cookie) szabályzat

Az alábbiakban olvashatják az Online Üzleti Informatikai Zrt. a számítógépes sütik (angolul az ún. cookie-k) fogadásával kapcsolatos házirendjét.

Mik azok a számítógépes sütik?

Ahogy az már megszokott a hasonló szakmai webhelyek többségénél, ez az oldal is sütiket használ. Ezek kisméretű fájlok, amelyek letöltődnek a számítógépére, és a felhasználói élmény növelését segítik elő. Ezen az oldalon megtudhatja, hogy ezek a sütik milyen adatokat gyűjtenek, hogyan használjuk fel ezeket, és azt is, hogy miért vagyunk néha kénytelenek tárolni is ezeket a sütifájlokat.

További, átfogóbb tájékoztatásért látogasson el a Wikipedia számítógépes sütikről szóló szócikkéhez (ld. https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie).

Hogyan használjuk a sütiket?

A sütik használatára számos – az alábbiakban részletezett – okból kerülhet sor. Sajnos, az esetek többségében nincsenek érvényes ipari szabványok a sütik telepítésének megakadályozására úgy, hogy az egyben ne akadályozza meg az adott webhely funkcióinak és szolgáltatásainak a működését. Ajánlatos, hogy minden esetben engedélyezze a süti telepítését, akkor is ha nem biztos benne, hogy szüksége van-e rá a funkció zavartalan működéshez, mivel megeshet, hogy az egy használni kívánt szolgáltatáshoz nélkülözhetetlen.

A sütik tiltása

Megakadályozhatja a sütik telepítését úgy, hogy az internetes böngészőjén elvégzi az ehhez szükséges beállításokat (ennek lépéseihez a böngésző Súgó menüje alatt talál útmutatást). Ne feledje, hogy a sütik tiltása befolyásolhatja a jelen webhely, valamint további weboldalak teljes körű használhatóságát. A sütik tiltása általában együtt jár a webhely bizonyos funkcióinak az egyidejű letiltásával. Éppen ezért javasoljuk, hogy ne tiltsa le a sütik telepítését.

Az általunk telepített sütik

Fiókokhoz kapcsolódó sütik

Amikor valaki fiókot létesít nálunk, akkor sütiket használunk a feliratkozási folyamat kezelésére, illetve az általános adminisztratív lépések támogatására. Ezeket a sütiket alapesetben töröljük a kijelentkezéssel egy időben; néhány esetben azonban megtartjuk őket, annak érdekében, hogy a kijelentkezés után is emlékezzünk a webhellyel kapcsolatos egyéni beállításokra.

Bejelentkezéshez kapcsolódó sütik

Sütiket használunk akkor, amikor a felhasználó be van jelentkezve, annak érdekében, hogy emlékezzünk erre. Ezzel elkerülhető, hogy a felhasználónak minden egyes alkalommal be kelljen jelentkeznie, amikor új oldalt keres fel. Jellemző módon ezek a sütik törlődnek a kijelentkezéssel egy időben annak érdekében, hogy csak bejelentkezve érhessen el bizonyos korlátozott funkciókat és területeket.

Űrlapokhoz kapcsolódó sütik

Amikor valaki adatokat ad meg a kapcsolatfelvétel célját szolgáló weboldalon vagy a hozzászólásokat kezelő weboldalon elhelyezett elektronikus űrlapokon, akkor sütik települhetnek a gépére annak érdekében, hogy emlékezzünk a felhasználói adatokra, és így megkönnyítsük a későbbi levelezést.

A webhely egyéni beállításaihoz kapcsolódó sütik

Annak érdekében, hogy a webhelyünk felkeresése magas színvonalú felhasználói élményt jelentsen, lehetőséget kínálunk az oldal működéséhez kapcsolódó személyes preferenciái beállítására. A sütik lehetővé teszik, hogy a weblapok felkeresésekor emlékezzünk ezekre a megadott személyes preferenciákra, és a látogatás során az oldalak működését a megadott preferenciákhoz igazítsuk.

Harmadik féltől származó sütik

Néhány esetben, megbízható harmadik féltől származó sütiket is alkalmazunk. A következő bekezdésekben részletesen bemutatjuk, hogy milyen harmadik felektől származó sütikkel találkozhat a webhelyünkön.

A webhelyünk a Google Analytics alkalmazást használja, ami az egyik legelterjedtebb és legmegbízhatóbb webanalitikai megoldás. Segít nekünk megérteni azt, hogy hogyan használják a felhasználók a webhelyünket, és így támogat abban, hogy növelhessük a felhasználói élményt. Ezek a sütik adatokat gyűjthetnek arról, hogy az egyes felhasználók mennyi időt tölt a webhelyen, illetve hogy milyen oldalakat keresnek fel, így segítenek minket abban, hogy érdemleges tartalommal töltsük fel az oldalt.

A Google Analytics sütijeiről a Google Analytics hivatalos weboldalán találhat bővebb információkat (ld. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage).

A harmadik féltől származó analitikai megoldások nyomon követik és mérik a webhelyünk használatát, annak érdekében, hogy mi folyamatosan vonzó tartalommal tudjuk megtölteni a site-ot. Ezek a sütik adatokat gyűjthetnek arról, hogy az adott személy mennyi időt tölt a felkeresett oldalakon, és ezzel hozzásegít minket ahhoz, hogy az egyéni igényekhez igazíthassuk a webhely tartalmait.

Időről időre új funkciókat próbálunk ki, és apróbb változtatásokat eszközölünk a webhely működésében. Miközben az új funkciók még próbaüzem alatt állnak, ezek a sütik hozzásegíthetnek ahhoz, hogy a lap látogatói zökkenőmentes felhasználói élményben részesüljenek, ugyanakkor biztosítják számunkra azt is, hogy láthassuk: melyik újonnan bevezetett funkció nyeri el felhasználóink tetszését.

A Google AdSense szolgáltatását használjuk a reklámozás támogatására; ez egy DoubleClick nyomkövető sütit használ annak érdekében, hogy valóban releváns reklámok jelenjenek meg a neten, illetve korlátozza annak a számát, ahányszor egy adott reklám megjelenik egy adott felhasználó előtt.

A Google AdSense-ről a Google AdSense hivatalos személyiségvédelmi GyIK (FAQ) részében találhat bővebb információkat (https://support.google.com/adsense/answer/3394713?hl=en)

Webhelyünkön közösségi média gombokat, illetve beépülő modulokat is elhelyeztünk, amelyek segítségével többféle módon kapcsolódhat a közösségi hálókhoz. Ahhoz, hogy ez a csatlakozás működjön, a következő közösségi média oldalak sütiket fognak telepíteni a gépére a mi webhelyünkön keresztül vagy a webhelyen használt AddThis (https://www.addthis.com/) beépülő modulon keresztül:

 • Facebook, Twitter, Pinterest, Gmail, LinkedIn, Tumblr, Messenger, 100zakladok, Adfty, Adifni, ADV QR, Amatzon, Amen Me!, AOL Lifestream, AOL Mail, APSense, Atavi, Baidu, Balatarin, Beat100, Bit.ly, BizSugar, Bland takkinn, Blogger, Blogkeen, Blogmarks, Bobrdobr, BonzoBox, Bookmarky.cz, Bookmerken, Box, Buffer, Camyoo, Care2, CiteULike, Communicate, COSMIQ, CSS Based, Diary.ru, Digg, Diggita, Diigo, Douban, Draugiem.lv, EdCast, Evernote, Exchangle, FabDesign, Fabulously40, Facenama, Fai Informazione, Fancy, Fashiolista, FAVable, Favorites, Favoritus, Financial Juice, Flipboard, Folkd, FreeDictionary, GG, Go.vn, Google Bookmark, Google Classroom, Google Translate, Hacker News, Hatena, Hedgehogs, historious, Hootsuite, Houzz, HTML Validator, Indexor, Instapaper, iOrbix, Jappy Ticker, Kaixin Repaste, Kakao, Kakao Talk, Ketnooi, Kindle It, Kledy, LiDAR Online, LINE, Linkuj.cz, LiveJournal, Mail.ru, mar.gar.in, Markme, meinVZ, Memonic, Mendeley, Meneame, MIX, Mixi, Moemesto.ru, mRcNEtwORK, Myspace, myVidster, N4G, Naszaklasa, Netvibes, Netvouz, Newsvine, Nujij, Nurses Lounge, Odnoklassniki, OKNOtizie, OneNote, OpenTheDoor, Outlook, Oyyla, pafnet.de, PDFmyURL, Pinboard, Plurk, Pocket, Posteezy, PrintFriendly, Pusha, QRSrc.com, Quantcast, Qzone, Reddit, Rediff MyPage, Renren, ResearchGate, Safelinking, Scoop.it, Sina Weibo, Skype, Skyrock Blog, Slack, SMS, SodaHead, SpinSnap, Startaid, Startlap, studiVZ, Stuffpit, Stumpedia, Surfingbird, Svejo, Symbaloo, Taringa!, Telegram, Tencent QQ, Tencent Weibo, Trello, Tuenti, Typepad, Urlaubswerk, Viandeo, Viber, Virb, Visitez Mon Site, Vkontakte, vKruguDruzei, vybrali SME, Wanelo, Wayback Machine, We Heart It, WebMoney, WeChat, WhatsApp, Whois Lookup, WishMindr, WordPress, Wykop, XING, Yahoo Mail, Yammer, Yoolink, Yummly, Yuuby, Zakladok.net, ZicZac, ZingMe

Ezek a sütik támogathatják a felhasználók adott közösségi média oldalakon levő profilját, illetve különféle adatokat továbbíthatnak, az adott közösségi média személyiségjogi politikáival összhangban.

További információk

Reméljük, hogy a fenti ismertetés megfelelő tájékoztatást nyújtott, továbbá – ahogy már a korábbiakban említettük –, ha nem biztos abban, hogy szüksége van-e egy sütire, vagy sem, akkor biztonságosabb nem letiltani annak telepítését, nehogy véletlenül akadályozzon ezzel használni kívánt webhelyfunkciókat.

Szerzői jogok

A Honlap teljes tartalma és megjelenése szerzői jogvédelem alá tartozik, amely vonatkozásában Online Zrt.- mint szerző kizárólagos felhasználási joggal rendelkezik illetve a szerző - az Online Zrt. számára a felhasználást engedélyezte. Az itt közzétett bármilyen természetű anyagot (rajzolt és fotózott állókép, animáció, film, szöveg, mindez hanggal és hang nélkül stb.) az Online Zrt. előzetes írásos engedélye nélkül tilos egészében vagy részben többszörözni, módosítani, másolni, terjeszteni, továbbítani, megjeleníteni, előadni, reprodukálni, közzétenni, licencelni, származtatott munka elkészítésére felhasználni, átruházni, lefordítani, átdolgozni vagy eladni.

A Honlap „Szoftver kereskedelem” szekciójában hivatkozott Progress OpenEdge, Aurea Sonic ESBvédjegyek a Progress Software Corporation tulajdonai.

A Honlap „Partnerek” és „Referencia” szekcióiban szerepeltetett lógók, cégnevek, terméknevek harmadik fél tulajdonát képezik.

A Honlap „Minősítéseink” szekciójában meghatározott tanúsítványok az ott meghatározott szervezetek tanúsítványai.

Használati feltételek

A Honlap oldalait a látogatók személyes adataik megadása nélkül is böngészhetik.

Az Adatvédelmi Tájékoztató 2. pontjában meghatározott szolgáltatások igénybevétele és az ahhoz kapcsolódó adatok megadása önkéntes, a szolgáltatás igénybevételéhez Érintetteknek az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott adatokat kell megadniuk.

Az Érintetteknek és az Adatkezelőnek az Adatvédelmi Tájékoztató 2. pontjában meghatározott szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogai és kötelezettségei a következők:

 • E-Mailek fogadása és küldése.
  • Az E-Mail Küldő tudomásul veszi, hogy bár az Adatkezelő törekszik az E-Mailek megválaszolására, de az E-Mail Adatkezelő részére történő elküldése, nem keletkeztet az Adatkezelő oldalán válaszadási kötelezettséget.
 • Üzenetek fogadása és küldése.
  • Az Üzenő kötelezi magát arra, hogy az Üzenetben kizárólag saját, valós adatait adja meg
  • Az Üzenő tudomásul veszi, hogy bár az Adatkezelő törekszik az Üzenetek megválaszolására, de az Üzenet Adatkezelő részére történő elküldése, nem keletkeztet az Adatkezelő oldalán válaszadási kötelezettséget.
 • Pályázatok kezelése.
  • Pályázó jogosult a pályázat elbírálása és a munkaviszony létesítése szempontjából lényeges - adatait, fényképes önéletrajzát, kísérőlevelét, motivációs levelét/, és egyéb iratait (pl. bizonyítványmásolat) elküldeni a rendszer által felkínált módon és formátumban.
  • Pályázó tudomásul veszi, hogy a megadott adatok és csatolt dokumentumok ún. különleges adatot /azaz faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállására, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adatot, valamint egészségi állapotra, kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adatot, valamint bűnügyi személyes adatra vonatkozó információt/nem tartalmazhatnak.
  • Pályázó kötelezi magát arra, hogy a pályázatban kizárólag saját, valós adatait adja meg.
  • Pályázó tudomásul veszi, hogy munkaszerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatok megadása a szerződéskötés előfeltétele, ezek hiányában a munkaszerződés létesítésére nem kerül sor.